german flag iranian flag
logo

تحلیل کسب و کار

برای تماشای فرآیندهای شرکت شما ما می توانیم نظارت و گزارش دهی شرکت شما را بر عهده بگیریم . اعتقاد ما این است که اگر شرکت شما دانش مرتبط در زمینه فرآیندهای داخلی راداشته باشد، میتواند پاسخ و خدمات متناسب را به درخواستهای مشتریان و شرکای تجاری خود ارائه نماید. ما ،به عنوان یک مشاور، درشرکتتان به شما ملحق خواهیم شد تا بتوانیم نظارت بربرخی فعالیتها مثل فرایند خرید داخلی، فعالیت های فروش و بازاریابی وهمچنین تهیه اطلاعات تجزیه و تحلیل برای بهینه سازی کنترل اهداف سازمانی را ارایه نماییم. نتایج بررسی های ما به مدیریت سازمان این کمک را میکند تا تصمیمات صحیحی را در مدت زمان مورد نظر انجام دهد. همچنین یافته های ما باعث میشود که خواسته های سازمانی در یک مسیر بهینه قابل دست یافتن باشد. برخی از نتایج و نمونه ای بررسی شده به قرار ذیل ارایه میگردد:

  • -تحلیل و نمایش و گزارش دهی نقاط ضعف فرایند
  • -ارایه پیشنهادهای بهینه
  • -گواهی کیفیت فرایندهای جاری شرکت
  • -بهینه سازی فرایند تامین کنندگان
  • کنترل و شناسایی پتانسیلهای مربوط به فعالیت های بازاریابی
  • -تهیه گزارش و تحلیل و اقدامات برای افزایش فعالیت های مرتبط

Business Analyse Teaser Bild Business Analyse Teaser Bild
Business Analyse Teaser Bild