german flag iranian flag
logo

مشاوره کسب و کار

TELSAMAX ،سرفصلهای مشاوره تجارت خود را درراستای فرایندهای شرکت درخواست کننده پیشنهاد می نماید. ایجاد یک چارچوب برای نحوه انجام فعالیتهای شرکت ،تعریف وظایف سازمانی و همچنین مشخص نمودن شرح مسئولیت ها با طراحی فرایندهای جدید امکان پذیر میباشد. ما با ارایه راه حلهایی ،امکان شکل گیری یک فرآیند داخلی با هدف حداکثر مشتری مداری را دارا میباشیم .ما میتوانیم با بهره گیری از منابع ، این موقعیت که شرکت دارای شرایط بهتری در بازار نسبت به سایر رقبا باشد را مهیا نماییم.

مزایایی که میتوان به مشتریان ارایه داد به قرار ذیل میباشند:

  • .سرویس بهتر
  • بهترین تجربه مشتری

با استفاده از اهداف هوشمندانه ای که در راه حلهای پیشنهادی TELESAMAXارایه میگردد شما قادر خواهید بود که با سرعت بیشتری به فرآیندهای موردنیاز دست یابید.

مزایایی که میتوان به مدیریت سازمان ارایه داد به قرار ذیل میباشند:

  • .کاهش هزینه ها
  • .افزایش کارایی

یافتن زمینه هایی با پتانسیل فعالیتهای تجاری میباشند از جمله فعالیتهای روزانه ما میبشاد.همچنین فعالیتهای مدیریتی و تجارت الکترونیکی از دیگر کارهای روزانه ما میباشد.

ما امکان راهنمایی وهمراهی همکاران شما به منظور اجرایی نمودن فرایندهای داخلی سازمان را قادر میباشیم.

Business Consulting Teaser Bild Business Consulting teaser Bild
Business Consulting Teaser