german flag iranian flag
logo

مدیریت پروژه

Projekt Management Teaser

Projekt Management Teaser

Projekt Management Teaser

Projekt Management Teaser

نقطه قوت در مدیریت پروژه TELESAMAX اساسا وابسته به مشتری مداری و سرویس دهی به مشتریان میباشد.هدف اصلی ما حتی فراتر از سطح توقع مشتریان شما میباشد

مشتری مداری در مدیریت پروژه برای شما در کنار موارد تکمیلی ذیل معنادار میشود:

  • هماهنگی فعالیتها و طبقه بندی اطلاعات براساس نیازمندیهای مشتریان
  • تاکید نمودن به نقاط قوت مشتری در طول پروژه
  • شفافیت/سادگی/قابل فهم بودن

For a PM customer service we offer for our customers:

  • معرفی کردن شرکای متفاوت برای پروژه ها و فعالیتهای تعریف شده
  • دردسترس بودن افراد متخصص درحین فعالیتهای اجرایی پروژه
  • برای نمایش وضعیت ابزارهای اطلاعاتی(نرم افزار) ساده درصد پیشرفت پروژه و میزان

ما در حین انجام فعالیتهای مدیریت پروژه بدنبال رسیدن به یک ارتباط شفاف با مشتری هستیم تا مشتری امان در هر زمان بتواند این اظهارنظر رابکند:

TESAMAX به گونه ای عمل میکند که بیشترین صداقت را ما حس میکنبم"

درسرفصلهای مدیریت پروژه ،ما هر گونه فعالیتی را جهت براورده نمودن نیازمندیهای شما با یک روش بهینه برای افزایش کارایی انجام میدهیم . ما همواره توجه ویژه ای به مشتریان بمنظور رسیدن به معیارهای ذیل داریم:

  • هماهنگی های دقیق و تعریف نمودن اهداف
  • مشخص نمودن منابع سازمان (نیروی انسانی/بودجه)
  • فعالیت شرکت در طراحی فعالیت های داخلی
  • گزارش دهی و ارتباطات بموقع با کارمندان و مدیریت سازمان